Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.             Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Verkoper een Overeenkomst heeft gesloten tot het leveren van Zaken.

2. Verkoper:  J. Cruyssen Groente & Fruit B.V. (statutair gevestigd te Tilburg)

3. Zaken: roerende Zaken, te weten: aardappels, groente en/of fruit.

4. Overeenkomst: elke afspraak tussen Koper en Verkoper tot het leveren van Zaken door Verkoper ten behoeve van Koper, waaronder mede begrepen koop op afstand (via internet).


Artikel 2.             Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en/of Overeenkomsten, die door Verkoper binnen het kader van haar onderneming worden aangegaan.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen.

3. Eventuele algemene voorwaarden van Koper zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de Koper slechts een beroep doen, indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Verkoper zijn aanvaard.

5. Verkoper is bevoegd wijzigingen in onderhavige voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerktreden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Koper kenbaar maken c.q. toezenden en op haar website bekend maken.


Artikel 3.             Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

1. Alle offertes en prijsopgaven van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

2.Telkens wanneer door Koper een offerte, prijsopgaaf en/of aanbieding van Verkoper wordt aanvaard, komt een Overeenkomst tot stand.

3. Overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk gesloten, waaronder tevens wordt verstaan de koopovereenkomst op afstand (via internet). Gelet echter op de korte termijn die in sommige gevallen voor leveranties is vereist,  kunnen Koper en Verkoper niettemin ook telefonisch of mondeling tot een Overeenkomst komen. Het staat partijen vrij de totstandkoming van een Overeenkomst met alle middelen te bewijzen.

4. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

5. Koper is zich er van bewust dat roerende zaken die naar hun aard bederfelijk zijn, zoals de door Verkoper te leveren Zaken, uitgesloten zijn van het wettelijk herroepingsrecht.

 

Artikel 4.             Wijzigingen in de Overeenkomst

1. Wijzigingen in de Overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen.

2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de prijs of kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de prijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 14 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

4. Indien in de acceptatie door Verkoper of Koper voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het hiervoor in artikel 4.2 bepaalde, de Overeenkomst pas tot stand, indien Verkoper aan de Koper bericht heeft met deze afwijking(en) van de offerte in te stemmen.

5. Verkoper is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de Overeenkomst en voor aflevering aan Koper door te berekenen. Indien Verkoper dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden.  Hij dient van dit recht gebruik te maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de betrokken prijsverhoging. Ontbinding van de Overeenkomst om deze reden geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.


Artikel 5.             Kwaliteit en omschrijving

Verkoper verbindt zich jegens de Koper om de Zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals staat omschreven in de offerte, prijsopgaven dan wel in de aanbieding, althans zoals tussen Verkoper en Koper overeengekomen is.

 

Artikel 6.             Verpakking en verzending

1. Verkoper verbindt zich jegens Koper om de Zaken behoorlijk te verpakken, zodat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

2. De Zaken zullen door Verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de Overeenkomst is bepaald of naderhand is overeengekomen.

3. Indien verpakkingsmateriaal op leenbasis wordt verstrekt, dient Koper hiervoor als een goed huisvader zorg te dragen en het betrokken verpakkingsmateriaal zo spoedig mogelijk op zijn/haar kosten aan Verkoper terug te leveren.

4. Behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen zijn de kosten van transport en een eventuele aanvullende verzekering voor rekening van Koper.


Artikel 7.             Levering

1. Verkoper heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Zaken éénmaal op het afgesproken tijdstip aan Koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering.

2. Indien Koper op het afgesproken tijdstip niet aanwezig is of weigert de Zaken in ontvangst te nemen, komen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van Koper. Dit met een minimumbedrag aan kosten van € 250,- per levering. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld.

3. Indien Koper op het afgesproken tijdstip niet aanwezig is op de afgesproken plaats van levering of bij weigering van in ontvangstneming van de Zaken, zal Verkoper deze een redelijke termijn na aanbieding opslaan. Verkoper zal Koper schriftelijk berichten dat hij/zij deze Zaken of gelijkwaardige vervangende producten binnen deze redelijke termijn kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, is Verkoper (gezien het bederfelijke karakter) gerechtigd de Zaken aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Verkoper is gerechtigd de eventueel hierdoor geleden schade volledig op Koper te verhalen.

 

Artikel 8.             Eigendomsvoorbehoud (eigendomsovergang en risico)

1. Alle geleverde Zaken blijven volledig en uitsluitend eigendom van Verkoper tot het moment waarop alle vorderingen – uit deze of eerdere Overeenkomsten en/of leveranties – van Verkoper op Koper volledig door of namens Koper zijn voldaan.

2. Indien er gerede twijfel bij Verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Koper, is Verkoper bevoegd de levering van de Zaken ingevolge artikel 7 uit te stellen, totdat de Koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Koper is aansprakelijk voor de volledige door Verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden en/of geleden schade.

3. De Zaken kunnen terstond door Verkoper worden teruggevorderd indien Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan of Verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat Koper niet aan zijn/haar verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen Koper in rekening worden gebracht, zulks met een minimumbedrag van € 250,-.


Artikel 9.             Vertraagde levering

1. Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst zijdens Koper.

2. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 10.           Overmacht

1. Van overmacht aan de zijde van Verkoper is sprake, indien er sprake is van een tekortkoming die aan Verkoper in redelijkheid niet kan worden toegerekend, zoals: terroristische acties, oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, oproer, sabotage, werkstakingen, overstroming, brand, alle andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen.

2. Indien door overmacht de levering meer dan een week vertraagd wordt, zijn zowel Verkoper als Koper bevoegd de Overeenkomst ontbinden.

3. Indien overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst reeds voor een deel is uitgevoerd, heeft Koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan een week vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de Zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de Overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de Koper, indien de Koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de Zaken door de Koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende Zaken.


Artikel 11.           Prijs en betaling

1. Koper is verplicht de koopprijs binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval van koop op afstand (via internet), door middel van IDeal, dient de koopprijs uiterlijk bij het tot stand komen van de Overeenkomst worden voldaan. Koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem/haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen dan wel daarmee te verrekenen.

2. Indien Koper niet binnen de gestelde termijn aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet, is Verkoper bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is Koper aansprakelijk voor de door Verkoper daardoor geleden en/of te lijden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.

3. Indien Verkoper bij wanprestatie van Koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen alle kosten daarvan voor rekening van Koper. Deze incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00.

4. Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van Koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien Koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de eventueel op Verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van alle hierdoor geleden en/of te lijden schade door Koper.


Artikel 12.           Reclame / Aansprakelijkheid

1. Indien Koper het gefactureerde bedrag betwist, dient Koper zijn/haar bezwaren binnen 14 dagen na de factuurdatum mee te delen aan Verkoper, op straffe van verval van het recht van reclame.

2. Klachten over de gesteldheid, de hoeveelheid of de kwaliteit van de geleverde Zaken dienen onmiddellijk na aflevering, althans binnen 24 uur na de ontdekking van het gebrek schriftelijk te zijn ingediend bij Verkoper, op straffe van verval van het recht van reclame.

3. Koper dient de gekochte Zaken bij aflevering onmiddellijk, zo spoedig mogelijk, te (laten) onderzoeken. Daarbij dient Koper na te gaan of de geleverde Zaken aan de volgende eisen voldoet, te weten:

a) of de juiste hoeveelheid Zaken zijn geleverd;

b) of de Zaken de juiste kwaliteit hebben, althans de kwaliteit die men normaliter kan en mag verwachten.

4. Ingeval van gerechtvaardigde reclame en indien Koper geen gebruik maakt van de hem/haar toekomende bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, heeft Verkoper de keuze tussen aanpassing van het bedrag van haar declaratie, het ) leveren van de juiste hoeveelheid Zaken, het leveren van zaken die wel aan de overeengekomen gesteldheid of kwaliteit voldoen of het geheel of gedeeltelijk annuleren van de onderliggende Overeenkomst, het laatste bij eenvoudige mededeling aan Koper, zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en tegen pro rata restitutie van het door Koper ter zake reeds betaalde.

5. Indien de tekortkoming aan Verkoper niet kan worden  toegerekend, heeft de Koper geen recht op schadevergoeding. Verkoper is derhalve – buiten het geval van overmacht – alleen aansprakelijk voor verlies en/of schade, wanneer de niet c.q. niet-tijdige nakoming te wijten is aan opzet dan wel grove schuld van Verkoper en/of haar ondergeschikten, welke aansprakelijkheid in dat geval beperkt is tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde Zaken, althans tot maximaal het bedrag wat de verzekeraar van Verkoper in voorkomend geval uitkeert.

6. Verkoper is in voorkomend geval uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Artikel 13.           Ontbinding

1. De Overeenkomst wordt zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop Koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn/haar vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

Artikel 14.           Toepasselijk Recht / Rechtskeuze

1. Alle offertes, prijsopgaven en/of aanbiedingen van Verkoper dan wel overeenkomsten tussen Koper en Verkoper zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

2. Geschillen voortvloeiend uit de offertes, prijsopgaven, aanbiedingen dan wel de Overeenkomst(en) en waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Verkoper.